За нас

Фирма „Ен Джи Технолоджи” ООД е с основен предмет на дейност:

Производство, доставка и монтаж на комплектни трансформаторни постове, и електрически табла; оборудване / преоборудване на трафопостове и подстанции; електроизграждане на кабелни захранвания средно и ниско напрежение; проучване, проектиране, съгласуване на проектите / подробните устройствени планове с всички необходими инстанции за издаване на разрешения за строеж; изпълнение на всички процедури по законосъобразното започване на строителството; цялостно въвеждане в експлоатация на изградените електросъоръженията; поддръжка на електросъоръжения; аварийни ремонти; електроизмервания и енергиен мениджмънт; продажба на електросъоръжения.

„Ен Джи Технолоджи” е вписана в Централния професионален регистър на строителя I. Трета група: строежи от енергийната инфраструктура, 3.2 строежи от втора и трета категория.

Притежава необходимите застраховки: „Професионална отговорност на участниците в проектирането” и „Професионална отговорност на участниците в строителството”.

Фирмата е член на Българска търговско – промишлена палата.

В организацията има внедрена и подобрявана система за управление на качеството, съгласно стандарт ISO 9001:2008.

Разполагаме с оборудвана производствена и офис база, както и с необходимия квалифициран персонал.

За допълнителна информация:

office@ngtechnology.org, +359 88 400 5578, +359 88 400 5579 и на място в офиса.

Полезни връзки: